[[ด่วน!!]] สำรวจความต้องการเข้าร่วมพัฒนากำลังคน ใน 10 อุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพัฒนากำลังคนฯ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562