คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียนนอกระบบ

E-Book

คู่มือการให้บริการ การอนุญาต และการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกช


คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียนนอกระบบ Full Manual2563

การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ Full SettingNFE55


การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 

  1. การเพิ่มหลักสูตร/วิชาของโรงเรียนนอกระบบ  

  2. การขอย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียน 

  3.  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ตรา ระเบียบการโรงเรียน และอื่นๆ

  4. การขอใช้สื่อการเรียนการสอนในบางวิชาเป็นภาษาต่างประเทศ

  5. การโอนและรับโอนกิจการโรงเรียนนนอกระบบ 

  6. การขอใช้รูปแบบประกาศนียบัตร

  7. การเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทน 

  8. การขอเลิกกิจการของโรงเรียนนอกระบบ

  9. แบบฟอร์มคำขอ  สช. 5  / สช. 7  / อช.6  / อช.8