“วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ”

นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ PEDC

แบบทดสอบความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

 

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาต

เอกสารเผยแพร่คลิป

——————————————————————————————————————–

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ (Self Assessment Report : SAR) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

>>PDF ไฟล์

หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ

 

———————————-

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

 

>>หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

>>PDF ไฟล์

—————————————————————————————–

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562

—————————————————————————————–

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านประกันคุณภาพ 

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2560

—————————————————————————————–

PPT เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร ครู ผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ ให้มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. 

—————————————————————————————–

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( หมวด6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ )

คู่มือ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ประเภทอื่นๆ (เล่มสีม่วง)

คู่มือ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา (เล่มสีส้ม)

คู่มือ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทอื่นๆ (เล่มสีส้ม)

แผนพัฒนาคุณภาพ (บฝ 1)

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ (บฝ 1)

แผนปฏิบัตการ (บฝ 2)

รายงานประจำปี (บฝ 3) ประเภทอื่นๆ

รายงานประจำปี (บฝ 3) ประเภทกวดวิชา

แบบประเมินตนเอง (ประเภทอื่นๆ)

แบบประเมินตนเอง (ประเภทกวดวิชา)

แบบตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนเพื่อเข้าสู่การประกันคุณภาพภายใน

แบบฟอร์มเอกสารธุรการตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ส่วนที่ 1)

แบบฟอร์มเอกสารธุรการตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ส่วนที่ 2)

ทะเบียนครู/ทะเบียนนักเรียน (Update)

ทะเบียนโรงเรียน (Update)

ระเบียบและฟอร์มสมุดหมายเหตุรายวัน

ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละมาตรฐาน

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

 

1. E-Book      (มือถือ/mobile)        (PC/Notebook)