ประกันคุณภาพภายใน

New  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 


1. E-Book   “การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ”
     —> มือถือ
     —> คอมพิวเตอร์                                   

      —> QR Code  

  

2. แบบสอบถามการใช้งาน E-Book   ขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

3. PPT เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร ครู ผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ ให้มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. 

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านประกันคุณภาพ 

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2560

โรงเรียนที่ผ่านประกันคุณภาพ ปี พ.ศ. 2554

โรงเรียนที่ผ่านประกันคุณภาพ ปี พ.ศ. 2555

โรงเรียนที่ผ่านประกันคุณภาพ ปี พ.ศ. 2556

โรงเรียนที่ผ่านประกันคุณภาพปี พ.ศ. 2557 

โรงเรียนที่ผ่านประกันคุณภาพปี พ.ศ. 2558

รงเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพ ปี พ.ศ. 2559

โรงเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพ ปี พ.ศ.2560 และ เพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

PDF ไฟล์

หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ

แบบรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ (แก้ไขได้)
แบบรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ (PDF)

 

 

 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( หมวด6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ )

คู่มือ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ประเภทอื่นๆ (เล่มสีม่วง)

คู่มือ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา (เล่มสีส้ม)

คู่มือ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทอื่นๆ (เล่มสีส้ม)

แผนพัฒนาคุณภาพ (บฝ 1)

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ (บฝ 1)

แผนปฏิบัตการ (บฝ 2)

รายงานประจำปี (บฝ 3) ประเภทอื่นๆ

รายงานประจำปี (บฝ 3) ประเภทกวดวิชา

แบบประเมินตนเอง (ประเภทอื่นๆ)

แบบประเมินตนเอง (ประเภทกวดวิชา)

แบบตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนเพื่อเข้าสู่การประกันคุณภาพภายใน

แบบฟอร์มเอกสารธุรการตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ส่วนที่ 1)

แบบฟอร์มเอกสารธุรการตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ส่วนที่ 2)

ทะเบียนครู/ทะเบียนนักเรียน (Update)

ทะเบียนโรงเรียน (Update)

ระเบียบและฟอร์มสมุดหมายเหตุรายวัน

ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละมาตรฐาน

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

 

1. E-Book      (มือถือ/mobile)        (PC/Notebook)