ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนนอกระบบรายงานแบบแสดงกิจการและการประเมินตนเอง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563