ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนนอกระบบรายงานแบบแสดงกิจการและการประเมินตนเอง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

 1. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

3. หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

4. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบทั่วประเทศ