ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง (ดาวน์โหลด)


แบบฟอร์มอื่น ๆ 

1. แบบตรวจเอกสาร 2.1 หลักสูตรหน่วยงานอื่น >>> (ดาวน์โหลดไฟล์ Doc.)  / (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF) 

2. แบบตรวจเอกสาร 2.2 หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง >>> (ดาวน์โหลดไฟล์ Doc.) / (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

3. สรุปรายการเอกสารนำส่ง สช. สำหรับการยื่นขออนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ (ดาวน์โหลด)

 


 

 

♣ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ♣

  • กรุงเทพมหานคร : กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    Tel. 02-282-8875 
    E-Mail: nfe.courses@gmail.com
  • ส่วนภูมิภาค : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนนอกระบบตั้งอยู่