รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานอื่น

1. สภาการแพทย์แผนไทย
1.1 การฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย >> คลิกที่นี่
1.2 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) >> คลิกที่นี่

2. กรมศุลกากร >> คลิกที่นี่ 

3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.1 หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง >> คลิกที่นี่ 
3.2 หลักสูตรการนวด >> คลิกที่นี่