โรงเรียนที่มอบหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรต้นแบบของ สช.

ลำดับ โรงเรียน/ผู้ประกอบการ จังหวัด หลักสูตรที่มอบให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
1 โรงเรียนกีฬาฟุตบอล โกลเด้น โกล์ กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล 50 ชั่วโมง https://opec.go.th/13732-2/
2 โรงเรียนสอนยิมนาสติกวาคุวาคุ กรุงเทพมหานคร กีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน 40 ชั่วโมง
3 บริษัท เอลิน มันช์กิ้น จำกัด โดยนางสาวธิดา เสวดเบอร์ กรุงเทพมหานคร ยิมนาสติกเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก 40 ชั่วโมง
ยิมนาสติกเบื้องต้น 40 ชั่วโมง
4 บริษัท โฟกัส คิดส์ จำกัด โดยนางสาวจิตรา พีชะพัฒน์ กรุงเทพมหานคร จินตคณิต ระดับต้น 72 ชั่วโมง https://bit.ly/35uPY2d
จินตคณิต ระดับกลาง 72 ชั่วโมง
จินตคณิต ระดับสูง 36 ชั่วโมง
5 โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย กรุงเทพมหานคร การประกอบแว่นตาและวัดสายตา 300 ชั่วโมง https://opec.go.th/thai-glasses/