การขออนุมัติหลักสูตร

1. คำแนะนำ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบที่ประสงค์ขอเพิ่มหลักสูตร หรือผู้ขอใช้หลักสูตรที่ประสงค์จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบควรมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ครู/ผู้สอน (เป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555)

2. ขั้นตอนการขอยื่นอนุมัติใช้หลักสูตร

2.1 หลักสูตรต้นแบบหน่วยงานอื่น และหลักสูตรที่นำมาจากหน่วยงานอื่น และได้รับการรับรองแล้ว
>>> ขั้นตอนการอนุมัติหลักสูตร (ดาวน์โหลด)
>>> การยื่นขอรับรองหลักสูตรของหน่วยงานอื่น (ดาวน์โหลด)
2.2 หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง และหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำร่วมกับโรงเรียนอื่น หรือหน่วยงานอื่น
>>> ขั้นตอนการอนุมัติหลักสูตร (ดาวน์โหลด)

3. ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ หรือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ เพื่อเพิ่มหลักสูตร แล้วแต่กรณี

♣ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ♣

  • กรุงเทพมหานคร : กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    Tel. 02-282-8875 
    E-Mail: nfe.courses@gmail.com
  • ส่วนภูมิภาค : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนนอกระบบตั้งอยู่