หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ

♥ การขอใช้หลักสูตร / เพิ่มหลักสูตร

การจัดตั้งเป็นโรงเรียนประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. อาคารสถานที่ >> ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนนอกระบบ คลิก 
2. หลักสูตร >>
2.1 หลักสูตรต้นแบบของ สช.  หากมีอาคารสถานที่พร้อม และประสงค์จัดตั้งโรงเรียนโดยใช้หลักสูตรต้นแบบ สามารถติดต่อ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อขอใช้หลักสูตร/เพิ่มหลักสูตร ได้ โดยสามารถดูรายชื่อหลักสูตรต้นแบบของ สช. ทั้งหมด หรือ สามารถดาวน์โหลดหลักสูตรต้นแบบของ สช.ได้จากคลังหลักสูตรต้นแบบของ สช. 207 หลักสูตร ได้จาก หัวข้อหลักสูตรต้นแบบ ด้านล่าง
2.2 หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง จัดทำหลักสูตรตามแบบฟอร์มข้างต้น ซึ่งหลักสูตรจะต้องได้รับการพิจาณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านนั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้ >> ขั้นตอนการขอใช้/เพิ่มหลักสูตรและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

♥ หลักสูตรต้นแบบ

♥ หลักสูตรต้นแบบ EEC (การศึกษานอกระบบสู่การศึกษาในระบบ)

        ♦  หนังสือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ การศึกษานอกระบบสู่การศึกษาในระบบ จำนวน 32 หลักสูตร

        ♦  คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบสู่การศึกษาในระบบและการจัดแผนการเรียนสู่อาชีพ

คู่มือแนวทางการเทียบโอนฯ (การศึกษานอกระบบสู่การศึกษาในระบบ)

        ♦  คู่มือแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิต การศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ

♥ เอกสาร Download และระเบียบที่เกี่ยวข้อง


++ ติดต่อสอบถาม++

    กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร.02-2828875 , 089-9685561