ด้วยกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง

ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 9 ต.ค. 2564

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

และขอเรียนเชิญท่านที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศดังกล่าวฯ

สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นกรรมการฯ ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 5 ต.ค. 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัคร >> คลิก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฯ >> คลิก