เรื่อง “ซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” ช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19

>> Download PDF<<