การอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการฝึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำหลักสูตรการฝึกที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบสำหรับจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรการฝึกดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้ผู้ประกอบการ/โรงเรียนเอกชนนอกระบบทราบ และนำหลักสูตรดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://datacenter.dsd.go.th เมนู “ระบบดาวน์โหลดเอกสาร” หรือดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ด้านล่าง