สช. ขอให้โรงเรียนนอกระบบแสดงใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และใบอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร