ขอให้สถานศึกษาเฝ้าระวัง ติดตาม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอย่างรวดเร็วอีกครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้สถานศึกษาเฝ้าระวัง ติดตาม

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากมีการปิดสถานศึกษา เนื่องด้วยเหตุของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ดำเนินการ

รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบโดยทันที

 

รายละเอียด ดังนี้

>>หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน (ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)