ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

“วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ”

นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ PEDC

แบบทดสอบความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ

 

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาต

เอกสารเผยแพร่คลิป