ขอให้โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และปัจจุบันได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงต้องดำเนินการโดยมีมาตรฐาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกร­รมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอความร่วมมือโรงเรียนจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับรอง
เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงและประกอบการพิจารณาในการรับ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ชื่อโรงเรียน พร้อมเลขที่ตั้งของโรงเรียน ณ ปัจจุบัน
  2. โครงสร้างหลักสูตร และจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
  3. ทะเบียนรายชื่อนักเรียนพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันที่สำเร็จหลักสูตร
  4. ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรที่ออกให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรโดยขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบแผ่น CD พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้
  1. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 อีเมล pagiaw1991@outlook.com

2.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อีเมล myopec55@gmail.com เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมสนุบสนุนบริการสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18411 หรือ 02-1937081

หนังสือจากสบส.ถึงสช. 

หนังสือแจ้งโรงเรียน

กฎกระทรวง กำหนดให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
เป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กฎกระทรวงกำหนดมาตารฐานสถานที่ความปลอดภัย และการให้บริการ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
พ.ศ. ๒๕๖๓