[15 ต.ค. 2563] แจ้งผลการพิจารณาการขอผ่อนผันการขอรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED นักเรียนชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แจ้งผลการหารือเกี่ยวกับแนวทางการขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการรับตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED นักเรียนชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

 

รายละเอียด ดังนี้

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ >> คลิก