ประชาสัมพันธ์สื่อการสอนภาษาจีนออนไลน์

ด้วยสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย (Thai-Beijing.Chamber.of.Commerce) ได้นำเสนอสื่อการสอนภาษาจีนออนไลน์ เพื่อให้สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดสำคัญ และเงื่อนไข คือ 1) เป็นหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับการสอนภาษาจีนทั่วไป 2) ใช้เกมร่วมกับการสอน 3) สะดวกต่อการใช้งาน และ 4) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในปีแรก และต้องทำสัญญากับสมาคมฯ/บริษัทผู้ผลิต โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000-50,000 บาท/ต่อปี/ต่อโรง ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อการสอนภาษาจีนออนไลน์ของสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย สำหรับโรงเรียนที่สนใจ

1. หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

2. สื่อการสอนภาษาจีนออนไลน์