[ประกาศ! 2 ก.ย.63] สช. แจ้งแนวทางการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขอออกและต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษาชาวต่างประเทศ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงแจ้งแนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขอออก

และต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษาชาวต่างประเทศ

ตามรายละเอียด ดังนี้

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน >>คลิก