สำรวจข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบของ สช.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต้นแบบเดิมและจัดทำหลักสูตรต้นแบบขึ้นใหม่ เพื่อให้โรงเรียนนอกระบบนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้ข้อมูลหลักสูตรต้นแบบฯ ที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน จึงขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบกรอกข้อมูลความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต้นแบบฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการประมวลผลในภาพรวมต่อไป

  1. หนังสือแจ้งโรงเรียนนอกระบบ
  2. แบบสำรวจ