[21 ส.ค. 2563] ประกาศแจ้งศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เรื่อง การพิจารณาผ่อนผันการขอรับการตรวจลงตราให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัด ให้มีหนังสือขอรับการตรวจลงตราให้กับ

ผู้ไม่มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย ในกรณี ดังนี้

  1. กรณีมีความประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
  2. กรณีชาวต่างประเทศถือการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED และมีความจำเป็นต้องย้ายโรงเรียน หรือโรงเรียนเก่าเลิกกิจการ

เพื่อให้ชาวต่างประเทศนำหนังสือดังกล่าวไปยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

 

รายละเอียด ดังนี้

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด >>คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  >>คลิก

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  >>คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  >>คลิก