[ประกาศ!] 19 ส.ค. 2563 >>รายชื่อชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเป็นผู้สอนของโรงเรียนนอกระบบ

ตามที่โรงเรียนได้ส่งรายชื่อผู้สอนชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ

ให้บุคคลที่มีรายชื่อตาม QR-Code ดังนี้

สามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรและการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ ณ สถานเอกอัครราชฑูตและสถานกงสุลใหญ่ที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

โดยต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการขอรับการหนังสือรับรองฯ  ดังนี้

 

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชฑูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ พิจารณาออกหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร และอนุมัติการตรวจลงตราเมื่อได้รับคำร้องครบถ้วนแล้ว

รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน >> คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย >>คลิก