[ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2563] การสำรวจข้อมูลนักเรียนชาวต่างชาติของโรงเรียนนอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ขอให้โรงเรียนนอกระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนชาวต่างชาติ

ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย **

เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ

(ซึ่งกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จะสรุปข้อมูลทุกวันที่ 10, 20 และ 30 ของทุกเดือน

เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)

 

ทั้งนี้  ขอให้บันทึกข้อมูลตาม QR code นี้

 

รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ>>คลิก

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด >>คลิก   

(สิ่งที่ส่งมาด้วย>>คลิก)

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด >>คลิก    

(สิ่งที่ส่งมาด้วย>>คลิก)