การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ กรณีโรงเรียนเลิกกิจการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งมีผลกระทบต่อนักเรียนชาวต่างประเทศที่เรียนอยู่ และยังไม่จบหลักสูตรในโรงเรียนที่เลิกกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้ว

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

**จึงอนุญาตให้โรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถรับนักเรียนต่อได้

โดยยกเว้นข้อกำหนด ดังนี้

  1. นักเรียนไม่ต้องจบหลักสูตรเดิมหรือให้สามารถไปเรียนต่อในหลักสูตรอื่นได้
  2. หนังสือเดินทางต้องมีระยะพำนักในในประเทศไทยเหลือเพียงพอสำหรับหลักสูตรใหม่ที่ต้องการเข้าเรียน ไม่เกิน 1 ปี

**ทั้งนี้   โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจะต้องยื่นเรื่องขอเลิกกิจการและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 

ในช่วงที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ไปพลางก่อน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด >>คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย >> คลิก

 

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด >>คลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย >> คลิก