แนะนำกลุ่มงาน

Opec VTR Introduction

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

บทบาทหน้าที่ 

 1. ส่งเสริม สนับสนุน  กำกับ ดูแล โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้ดำเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
  กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการและเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
  ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ หรืออนุญาตการใช้หลักสูตรสำหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ หรือให้ความเห็นชอบการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาต หรือให้ความเห็นการรับนักเรียน ครู หรือผู้สอนชาวต่างชาติ ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
 7. นิเทศ ติดตาม มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
 8. ศึกษาและวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนนอกระบบ
 9. ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนานักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ
 10. ประสาน สนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 1 งาน และมีภารกิจ ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา

 1. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้ดำเนินกิจการเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย
  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ การโอนกิจการโรงเรียนเอกชน
  นอกระบบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
  ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 6. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตการขอใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 7. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ หรือให้ความเห็นชอบ
  การดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 8. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการรับทราบการเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 9. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง หลักสูตร ประเภทโรงเรียน
 10. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการและพัฒนาจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 11. ประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.  รวบรวมแผน โครงการของกลุ่มงาน และรายงาน

2.  ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อเป็นแนวทางกำหนดนโยบาย มาตรการในการพัฒนาโรงเรียนนอกระบบ

3.  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงาน จัดทำโครงการ งบประมาณ และกิจกรรมต่าง ๆ และดำเนินการตามแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

4.  ให้คำแนะนำ ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ

5.  ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการพิจารณาหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ

6.  วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรต้นแบบเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม

7.  จัดทำหลักสูตรต้นแบบเพื่อสนองความต้องการของโรงเรียนนอกระบบและเอื้อประโยชน์ต่อการนำไปใช้
ได้อย่างรวดเร็ว

8.  ส่งเสริมการเทียบโอนหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน

9.  ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้หลักสูตร
ของโรงเรียนนอกระบบ

10. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการใช้หลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ

11. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

1. จัดทำแผน โครงการ เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

3. นิเทศ ติดตาม มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์
สังเคราะห์และวิจัยเพื่อสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานอื่นด้านการประกันคุณภาพ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาบุคลากร 

 1. ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ
 2. วิเคราะห์กระบวนการและวางแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร
  ของโรงเรียนนอกระบบ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ
 3. ดูแลประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมให้บริการของโรงเรียนนอกระบบแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานธุรการ

 1. รับ-ส่งหนังสือราชการ จัดทำทะเบียนด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเก็บรวบรวม และทำลายหนังสือราชการทุกประเภท และแยกประเภทหนังสือราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 2. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจทานเรื่องเพื่อนำเสนอ ผอ.กร.พิจารณาลงนาม/สั่งการ รวมทั้งงานเลขานุการกลุ่มงาน
 3. ร่างหนังสือ โต้ตอบกับหน่วยงานภายในสำนักงานหรือภายนอกเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป
 4. แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อมูล ข่าวสาร หรือกิจการต่าง ๆ ให้ข้าราชการรับทราบและถือปฏิบัติ
 5. แจ้งเวียนหนังสือให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งการส่งเอกสารบรรจุซองส่งไปรษณีย์
 6. เป็นเลขานุการประชุมกลุ่มงาน
 7. จัดซื้อ/จัดจ้าง/ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาและประสานการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
 8. ดูแลอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า การใช้โทรศัพท์ทางไกล
 9. ดูแลควบคุมการพิมพ์หนังสือราชการ/เอกสาร อัดสำเนา ผลิตเอกสาร ถ่ายเอกสาร
 10. ดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการ/จัดทำทะเบียนวันลา/สรุปผลวันลาทุกประเภทด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 11. สนับสนุนงานหลักของกลุ่มงาน ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ