งานรับครู/นร.ต่างประเทศ

การรับครูชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนนอกระบบ >>คลิกที่นี่

2. ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากทางโรงเรียน (ยื่นต่อ สช.) >>คลิกที่นี่

3. ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา >>คลิกที่นี่

4. แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน

พ.ศ. 2542 >>คลิกที่นี่

5. ตารางรายงานการแต่งตั้งและถอดถอนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชาวต่างประเทศ >>คลิกที่นี่

6. แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้สอนชาวต่างประเทศ >>คลิกที่นี่

7. แบบฟอร์มถอดถอนผู้สอนชาวต่างประเทศ  >>คลิกที่นี่

 

การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ

1. แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน >>คลิกที่นี่

2. ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากทางโรงเรียน (ยื่นต่อ สช.) >>คลิกที่นี่

3. ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้าเรียน >>คลิกที่นี่

4. ใบรับรองความประพฤติ >>คลิกที่นี่

5. ใบแจ้งจุดประสงค์การเรียน >>คลิกที่นี่

6. ชี้แจงอัตราเวลาเรียน >>คลิกที่นี่

7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์

การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับการตรวจลงตรา

ประเภท NON – IMMIGRANT รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561>>คลิกที่นี่