การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

 

  1. แผนผังขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนนอกระบบ ดาวน์โหลด
  2. คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนนอกระบบ ดาวน์โหลด
  3. กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
  4. ขั้นตอนหลังจากได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ (แต่งตั้งผู้บริหาร) ดาวน์โหลด
  5. การจัดทำเอกสารธุรการตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 เอกสารธุรการส่วนที่ 1 / เอกสารธุรการส่วนที่ 2 / เอกสารธุรการส่วนที่ 3

สถานที่ขออนุญาต

1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด : ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่โรงเรียนนอกระบบจะจัดตั้งขึ้น เว้นแต่ กรณีที่จังหวัดใดมีการจัดตั้ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด)  และอำเภอ (สช.อำเภอ) ให้ยื่นคำขอ ณ  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สช.จังหวัด)  และอำเภอ(สช.อำเภอ)
 ที่โรงเรียนนอกระบบจะจัดตั้งขึ้น

2. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 4  อาคารสวัสดิการ สป.  กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สช. 5 เอกสารดาวน์โหลด

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน เอกสารดาวน์โหลด

3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เอกสารดาวน์โหลด

4. หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร เอกสารดาวน์โหลด

5. แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร เอกสารดาวน์โหลด

6. รายการเอกสารหลักกฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขออื่นๆ  เอกสารดาวน์โหลด

7.แบบฟอร์มใบอนุญาตการใช้อาคารและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร เอกสารดาวน์โหลด อ.6 , อ.5